Zapisując się wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zgodnym z Polityką Prywatności.

Parking

Regulamin Parkingu Niestrzeżonego

 

Część A REGULAMINU

 §1

Przedmiot umowy 

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu (dalej jako Regulamin) regulują zasady użytkowania parkingu położonego we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej 240 wraz z gruntami przyległymi (dalej jako Parking), zarządzanego przez City Parking Group S.A. (dalej jako Wynajmujący lub Zarządca).
 2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla klientów Centrum Handlowego Tarasy Grabiszyńskie.
 3. W rozumieniu Regulaminu:
  1. najemcą (dalej jako Najemca) jest osoba fizyczna kierująca pojazdem, a w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem właściciel pojazdu;
  2. miejscem parkingowym (dalej jako Miejsce Parkingowe) jest oznaczona kolorem i wydzielona liniami powierzchnia Parkingu przeznaczona na parkowanie. Wynajmujący zezwala na użytkowanie Parkingu na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Poprzez wjazd na teren Parkingu użytkownik pojazdu (zwany również Najemcą) zawiera z Wynajmującym umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu miejsca parkingowego ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu z Parkingu.
 5. Najemca poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki najmu i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na bezwzględne ich przestrzeganie, a w razie ich naruszenia – upoważnia Wynajmującego do zastosowania sankcji zastrzeżonych w Regulaminie.
 6. Parking jest parkingiem płatnym niestrzeżonym.
 7. Parking jest czynny całodobowo, w każdy dzień tygodnia.

§2

Prawa i obowiązki Najemcy 

 1. Najemca jest obowiązany, bezpośrednio po wjeździe na teren Parkingu i zajęciu miejsca parkingowego, do pobrania biletu w parkomacie, znajdującym się na terenie Parkingu. Bilet należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w celu skontrolowania przez osoby wyznaczone przez Wynajmującego, dopełnienia obowiązku wniesienia stosownej opłaty za korzystanie z Parkingu. Służby kontrolujące wniesienie opłat nie prowadzą sprzedaży biletów i nie mają prawa przyjmować jakichkolwiek pieniędzy od Najemcy.
 2. Najemca jest obowiązany do:
  1. uiszczenia w parkomacie umieszczonym na terenie Parkingu, stosownej opłaty parkingowej za korzystanie z Parkingu, według stawek określonych w Cenniku – część B Regulaminu,
  2. przestrzegania obowiązującej na Parkingu organizacji ruchu oraz przepisów ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego, w szczególności ograniczenia prędkości do 10 km/h, jak również poleceń wydanych przez Wynajmującego, służb ochrony i obsługi Parkingu,
  3. przestrzegania przepisów BHP i ppoż.,
  4. zabezpieczenia we własnym zakresie pojazdu przed kradzieżą i zniszczeniem,
  5. nienaruszania zakazów, o których mowa w § 4, ust. 5 poniżej,
  6. informowania Wynajmującego o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i zdarzeniach na Parkingu, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu jego użytkowników bądź odpowiedzialnością Wynajmującego, a w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach – do zawiadomienia Policji, służb medycznych lub innych właściwych podmiotów,
  7. przestrzegania oznakowania pionowego i poziomego Parkingu oraz stosowania się do poleceń Wynajmującego,
  8. przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Najemca miejsca parkingowego ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu cudzym znajdującym się na terenie Parkingu lub w mieniu Wynajmującego, w związku z korzystaniem z Parkingu, w szczególności za uszkodzenia lub zanieczyszczenia. W razie powstania szkody, Najemca, którego zachowanie doprowadziło do powstania szkody lub któremu szkoda została wyrządzona, jest obowiązany do poinformowania Wynajmującego o wynikłej szkodzie oraz do złożenia stosownych wyjaśnień co do okoliczności jej powstania, a na żądanie Wynajmującego – również pisemnych oświadczeń. Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej, zgodnej z Cennikiem – część B Regulaminu– za naruszenie zasad korzystania z Parkingu wskazanych w 4 ust. 2-5 Regulaminu. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Parkingu wskazanych w § 4 ust. 2-5 Regulaminu, wyznaczone przez Wynajmującego służby kontrolne, pozostawią za wycieraczką pojazdu wezwanie do dokonania zapłaty kary umownej w określonej wysokości.
 4. W przypadku braku wniesienia stosownej opłaty zgodnie z 2 ust. 1 Regulaminu za korzystanie z Parkingu wyznaczone przez Wynajmującego służby kontrolne pozostawią za wycieraczką pojazdu informację o braku uiszczenia opłaty w należytej wysokości.
 5. Najemca jest zobowiązany do zapłaty zryczałtowanej opłaty dodatkowej, zgodnej z Cennikiem – część B Regulaminu, pokrywającej koszty dodatkowych czynności podjętych przez Wynajmującego w związku z brakiem uiszczenia należności z tytułu korzystania z Parkingu w odpowiedniej wysokości przez Najemcę. Na koszt ww. dodatkowych czynności składają się:
  1. koszt opłaty od wniosku do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o udostępnienie danych osobowych właściciela pojazdu w wysokości obowiązującej w dniu składania ww. wniosku; oraz
  2. koszt wysłania do Najemcy wezwania do zapłaty należności z tytułu nieuiszczonej opłaty za korzystania z Parkingu (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).
 6. Zastosowanie opłaty dodatkowej wyłącza możliwość dochodzenia przez Wynajmującego odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu ww. świadczenia przez Najemcę.
 7. Jeden bilet parkingowy upoważnia do zajęcia jednego miejsca postojowego, przy czym Najemca jest zobowiązany do parkowania pojazdu w taki sposób, aby umożliwić użytkownikowi pojazdu zaparkowanego na sąsiednim miejscu swobodny wjazd i wyjazd oraz wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.

§3

Prawa i obowiązki Wynajmującego 

 1. Za korzystanie z Parkingu, Wynajmujący pobiera od Najemcy opłatę, zgodnie z aktualnym cennikiem-część B Regulaminu, wywieszonym na terenie Parkingu.
 2. Wynajmujący jest obowiązany do niezwłocznego usuwania nieprawidłowości zgłaszanych przez Najemców, za które odpowiedzialność ponosi Wynajmujący.
 3. Na Wynajmującym nie ciąży obowiązek sprawowania pieczy nad pozostawionymi przez użytkowników Parkingu pojazdami i rzeczami ruchomymi w nich się znajdującymi bądź ich przechowywania.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również kradzieży bądź zniszczeń rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód komunikacyjnych parkingowych, spowodowanych przez osoby korzystające z Parkingu.
 6. Wynajmujący jest uprawniony do usunięcia pojazdu z terenu Parkingu i oddania go do odpłatnego przechowania na parking strzeżony, co nastąpi na koszt i ryzyko osoby naruszającej Regulamin lub właściciela pojazdu, znajdującego się na Parkingu, w przypadku:
  1. zaparkowania pojazdu z naruszeniem znaków pionowych lub poziomych usytuowanych na Parkingu,
  2. pozostawienia pojazdu w miejscu utrudniającym lub blokującym ruch na terenie Parkingu,
  3. zaparkowania pojazdu poza wyznaczonymi w tym celu miejscami parkingowymi, albo na więcej niż jednym miejscu postojowym lub w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych (bez ważnej karty parkingowej),
  4. pozostawienia pojazdu na Parkingu poza godzinami otwarcia Parkingu (gdyby takie wystąpiły, co zostanie zakomunikowane z wyprzedzeniem poprzez wywieszenie stosownej informacji przy wjeździe na teren Parkingu),
  5. gdy pozostawienie pojazdu stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia.
 7. Działanie lub zaniechanie użytkownika pojazdu/Najemcy, znajdującego się na terenie Parkingu, skutkujące wystąpieniem którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w ust. 6 powyżej, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na usunięcie pojazdu z Parkingu na jego koszt i ryzyko.
 8. Usunięcie pojazdu nie wyłącza odpowiedzialności osoby naruszającej Regulamin lub właściciela pojazdu za szkody poniesione przez Wynajmującego bądź osoby trzecie w związku z niezgodnym z Regulaminem zachowaniem użytkownika pojazdu/Najemcy.
 9. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm) informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest City Parking Group S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Budowlanych 3.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w przypadku naruszenia regulaminu korzystania z parkingu, w celu ustalenia odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń z tytułu tego naruszenia, oraz mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się profesjonalnym dochodzeniem roszczeń.
  3. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  4. W przypadkach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zgłoszenia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych.
 10. Informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na urządzeniach parkingowych.

 §4

Szczegółowe zasady korzystania z Parkingu 

 1. Na Parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( U. z 2017 r. Nr 128, tekst jednolity). Parking jest strefą ruchu w rozumieniu art. 2 ust. 16a tej ustawy.
 2. Parkowanie odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Do parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni są wyłącznie użytkownicy pojazdów/Najemcy, posiadający ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych, umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu, za przednią szybą wewnątrz samochodu.
 4. Po ustawieniu pojazdu na miejscu parkingowym, Najemca powinien go unieruchomić, wyłączyć zapłon i światła, zamknąć okna, drzwi i bagażnik, oraz wyłączyć pozostawione w pojeździe urządzenia radiofoniczne.
 5. Na terenie Parkingu zabrania się:
  1. pozostawienia pojazdu poza wyznaczonymi miejscami postojowymi lub w sposób uniemożliwiający bądź utrudniający wyjazd lub wjazd innym osobom korzystającym z Parkingu oraz wsiadanie i wysiadanie z innego pojazdu,
  2. mycia i czyszczenia pojazdów samochodowych oraz dokonywania napraw,
  3. uzupełniania zbiorników paliwa,
  4. pozostawiania pojazdów w włączonym silnikiem,
  5. prowadzenia pojazdów bez włączonych świateł mijania lub dziennych,
  6. parkowania pojazdów z nieszczelnymi układami,
  7. pozostawiania w parkowanym pojeździe samochodowym wartościowych rzeczy ruchomych,
  8. pozostawienia w pojeździe – w czasie postoju na miejscu parkingowym – dzieci oraz zwierząt bez opieki,
  9. palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
  10. wjazdu na teren Parkingu pojazdów:
   1. przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia,
   2. z nieszczelnym układem paliwowym/hamulcowym itp.,
   3. o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
   4. z naczepami i przyczepami,
   5. campingowych (campervan),
  11. prowadzenia działalności bądź akcji marketingowych, promocyjnych, reklamowych lub podobnych, w tym organizowanie zgromadzeń publicznych oraz jakichkolwiek innych manifestacji,
  12. przeprowadzania ankiet lub działalności podobnej,
  13. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w tym z pojazdu lub za pomocą pojazdu, uwzględniając w szczególności sprzedaż jakichkolwiek towarów oraz oferowanie lub świadczenie usług dostawczych, transportowych, przewozowych lub reklamowych, prowadzenie handlu obwoźnego lub innej działalności podobnej, w szczególności oferowanie usług lub rzeczy do sprzedaży, organizowania, prowadzenia i uprawiania gier hazardowych, rozpowszechnianie ulotek o treści politycznej oraz prowadzenia działalności agitacyjnej lub akwizycyjnej
  14. spożywania alkoholu lub substancji odurzających,
  15. uprawiania sportu,
  16. przebywania na trawnikach lub innych terenach przyległych,
  17. organizowanie wszelkiego typu spotkań bez uprzedniej zgody Zarządcy,
 6. Na terenie Parkingu w oznaczonej strefie publikowanej każdorazowo na stronie internetowej https://tarasygrabiszynskie.pl/ stosowany jest monitoring wizyjny w celu poprawy bezpieczeństwa i umożliwienia organom państwowym realizacji roszczeń poszczególnych Użytkowników parkingu wobec innych Użytkowników parkingu. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni. Okres przechowywania może być przedłużony w przypadku, gdy poszkodowany, policja lub sąd wniosą o zabezpieczenie i udostępnienie ich kopii. Kopie nagrań z monitoringu udostępnia się wyłącznie organom ścigania lub sądowi. W takich przypadkach czas ich przechowywania w odpowiedniej części wydłuża się do czasu zakończenia odpowiednich postępowań.

§5

Informacja prawna 

 1. Zgodnie z art. 121 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, ze zm.) [„Kodeks Wykroczeń”], kto bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza pożywienie lub napój w zakładzie żywienia zbiorowego, przejazd środkiem lokomocji należącym do przedsiębiorstwa niedysponującego karami pieniężnymi określonymi w taryfie, wstęp na imprezę artystyczną, rozrywkową lub sportową, działanie automatu lub inne podobne świadczenie, o którym wie, że jest płatne, popełnia wykroczenie stypizowane w ww. przepisie (tzw. szalbierstwo).
 2. Zgodnie z art. 8 Kodeksu Wykroczeń na zasadach w nim określonych odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17.
 3. Zgodnie z art. 15 Kodeksu Wykroczeń nie popełnia wykroczenia kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
 4. Zgodnie z art. 16 Kodeksu Wykroczeń nie popełnia wykroczenia kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane.
 5. Zgodnie z art. 17 Kodeksu Wykroczeń nie popełnia wykroczenia kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Jeżeli w czasie popełnienia wykroczenia zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, można odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.
 6. Ewentualne stwierdzenie popełnienia wykroczenia następuje na drodze sądowej na mocy prawomocnego wyroku.

§6

Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin Parkingu oraz Cennik – cześć B Regulaminu są wywieszone przed wjazdem na parking, a także przy automatach płatniczych.
 2. Przedmiotowy Parking nie stanowi części strefy płatnego parkowania na drogach publicznych.
 3. Informacji o funkcjonowaniu Parkingu udziela się pod numerem telefonu 56 663 76 32
 4. Wjazd na teren Parkingu i pozostawienie na nim pojazdu jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika pojazdu/Najemcy o zapoznaniu się z obowiązującym Regulaminem i zaakceptowaniem jego treści w całości.
 5. Wynajmującemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych w Regulaminie kar umownych.
 6. Integralną część Regulaminu stanowi Cennik – część B Regulaminu.

Część B Regulaminu

Parking dla Klientów

Centrum Handlowego Tarasy Grabiszyńskie

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PARKING PŁATNY 7 DNI W TYGODNIU 24H

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

WCIŚNIJ PRZYCISK

POBIERZ DARMOWY BILET Z PARKOMATU

I UMIEŚĆ GO ZA PRZEDNIĄ SZYBĄ POJAZDU

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

CENNIK

1,5 godziny – BEZPŁATNIE  – pobierz bilet z parkomatu

Każda następna rozpoczęta godzina                     –   3,00 zł

Opłata dodatkowa                                                       – 100,00 zł

Dane kontaktowe

adrian.misiura@womak.pl

Zarządca centrum handlowego

Tarasy Grabiszyńskie

Godziny otwarcia

poniedziałek-sobota
09:00-21:00

niedziela – wybrane lokale
10:00-20:00